Wat is Buurtbudget?

Als u een leuk idee heeft of als u een activiteit in uw straat, wijk of zelfs voor het hele dorp gaat organiseren kunt u wellicht financiële ondersteuning krijgen van het buurtbudget.

Uw aanvraag voor een wandelgroep, toneelvereniging, straatfeest, jaarlijkse fietstocht of motor rit, buurt BBQ, een evenement van uw vereniging etc. zien wij dan ook graag tegemoet. We zullen dan bekijken of uw aanvraag aan de criteria voldoet en laten u weten of, en zo ja hoeveel, de bijdrage van het Buurtbudget zal zijn.

Doelstelling Buurtbudget

Hooglanderveen is een bruisend dorp met een actief verenigingsleven. De werkgroep Buurtbudget vindt het dan ook zeer belangrijk dat dit verenigingsleven wordt gestimuleerd. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie, meer contact tussen buurtbewoners en dit zorgt zo indirect weer voor de vele vrijwilligers en een druk verenigingsleven.

De bijdrage van het Buurtbudget is bedoeld als een zetje in de rug voor de organisatie. Het is niet de bedoeling dat het evenement leunt op de bijdrage van het Buurtbudget.

Daarbij moet het evenement bedoeld zijn voor het gehele dorp. Voor een besloten verenigingsavond is het buurtbudget niet bedoeld. De laatste jaren worden ook veel evenementen georganiseerd door bewoners zonder dat hier een vereniging of stichting achter zit. Dergelijke initiatieven kunnen zeker rekenen op een bijdrage, vooral omdat hier vaak geen clubkas of entreegeld mee gemoeid is. Mooie voorbeelden zijn de jaarlijkse motortourtocht, de wielertocht en de buurt- of straat barbecue.

Natuurlijk ondersteunen we ook materiële aanvragen, dit is immers blijvend en het is prettig te kunnen aanwijzen dat bepaalde zaken gerealiseerd zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat het hele dorp er gebruik van kan/mag maken en dat de stalling duidelijk is.

Werkwijze Buurtbudget

De initiatieven worden door de werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen beoordeeld en gebudgetteerd. Er wordt naar gestreefd om aan het begin van het jaar, half april, al zoveel mogelijk initiatieven binnen te hebben zodat duidelijk is hoe geprioriteerd en gebudgetteerd moet worden. Daarbij heeft de werkgroep al enige jaren ervaring zodat veel initiatieven al opgenomen kunnen worden. Deze worden toch wel aangevraagd. Zolang er budget is kan er aangevraagd worden. De financiële afhandeling wordt gedaan door de penningmeester van de Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH).

Spelregels en criteria voor het aanvragen van Buurtbudget

 • Gericht op Hooglanderveen
 • Beschrijving van het project
 • Begroting waaruit blijkt dat buurtbudget aanvullend is
 • Draagvlak van de woonomgeving
 • Bewoners moeten in de realisatie zelf een actieve rol vervullen
 • Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente Amersfoort
 • Er mag geen commercieel belang zijn voor de aanvrager
 • Alle aanvragen met betrekking op de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook) moeten worden getoetst door de gemeente.

Bovendien moet u bij dit soort aanvragen meestal aantonen dat uw idee draagvlak heeft in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.

Het Buurtbudget

De Belangenvereniging is ontstaan als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer; de Tweede Kamer heeft de annexatie van de gemeente Hoogland door Amersfoort op 1 januari 1974 goedgekeurd onder voorwaarde dat Amersfoort de dorpen Hoogland en Hooglanderveen ‘zelfbestuur’ moest geven. Hieruit zijn de Dorpsraden ( 1976-1984) ontstaan. De Dorpsraden zijn in 1985 opgevolgd door de Vereniging voor Dorpsbelangen Hoogland en de Belangenvereniging Hooglanderveen.

De werkgroep valt onder de vlag van de Belangenvereniging Hooglanderveen. De storting van de gemeente en de uitbetaling gebeurt door de penningmeester van de BVH. Deze verzorgt de verantwoording naar de gemeente. Tevens wordt de financiële verantwoording van het Buurtbudget ook voorgelegd aan de kascontrole van de BVH.

Onze bestuursleden

 • Koen van de Grift

  Voorzitter

 • Erik de Ruiter

  Secretaris

 • Age Pranger

  Penningmeester

 • Harald Voortman

  Bestuurslid

Verantwoording buurtbudget Hooglanderveen 2018

Communicatie

Hooglanderveen is een sociaal dorp en is het buurtbudget al jaren bekend in het dorp. De vele verenigingen weten inmiddels het buurtbudget te vinden. Tevens wordt makkelijk contact gezocht op bv het schoolplein bij de personen die bekend zijn met het buurtbudget. Mondeling wordt er dus veel reclame gemaakt en op het buurtbudget geattendeerd. In een dorp van 4000 inwoners is dat nog mogelijk.

Verder plaatsen we meerdere informatie stukjes in de Hooglanderveense Informatie Krant (HIK) en op de dorpstv Glaset. Dit is gedurende het gehele jaar gebeurd om zowel verantwoording af te leggen en oproepen te doen. Met ruim 40 gehonoreerde initiatieven is te stellen dat dit gelukt is.

Omdat we kiezen voor het honoreren van meerdere kleine initiatieven ipv één grote is het niet nodig hierover het dorp te raadplegen dmv een enquête / stemavond. Daarbij speelt het ook een rol dat het totaal budget € 13.800,- is en we dus niet over enorme bedragen hoeven te beschikken.

Werkwijze verdeling buurtbudget

De initiatieven worden door de werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen beoordeeld en gebudgetteerd. Er wordt naar gestreefd om aan het begin van het jaar, half april, al zoveel mogelijk initiatieven binnen te hebben zodat duidelijk is hoe geprioriteerd en gebudgetteerd moet worden. Daarbij heeft de werkgroep al enige jaren ervaring zodat veel initiatieven al opgenomen kunnen worden. Deze worden toch wel aangevraagd. Zolang er budget is kan er aangevraagd worden. De financiële afhandeling wordt gedaan door de penningmeester van de Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH).

Doelstelling buurtbudget Hooglanderveen

Hooglanderveen is een bruisend dorp wat zich vooral kenmerkt door het actieve verenigingsleven. Wij, de werkgroep, vinden het dan ook zeer belangrijk dat dit verenigingsleven wordt gestimuleerd. Veel verenigingen krijgen dan ook een bijdrage uit het budget voor de organisatie van een evenement. Doelstelling is altijd dat het een zetje in de rug is voor de organisatie en dat het evenement niet leunt op de bijdrage van het buurtbudget. Daarbij moet het evenement wel bedoeld zijn voor het gehele dorp. Voor een besloten verenigingsavond is het buurtbudget niet bedoeld. De laatste jaren worden ook veel evenementen georganiseerd door bewoners zonder dat hier een vereniging of stichting achter zit. Gewoon eigen initiatief “omdat het leuk is”. Zulke initiatieven kunnen zeker rekenen op een bijdrage, vooral omdat hier vaak geen clubkas of entreegeld mee gemoeid is. Mooie voorbeelden zijn de jaarlijkse motortourtocht en wielertocht. Hetzelfde kan gezegd worden voor de buurtbarbecue. Wij vinden het belangrijk dat deze in Hooglanderveen georganiseerd worden. Dit bevordert de sociale cohesie, je leert nieuwe buurtbewoners kennen en zorgt zo indirect weer voor de vele vrijwilligers die een druk verenigingsleven met zich mee brengt. De bijdrage vanuit het buurtbudget is 2,50 euro per persoon. Hiervoor kan dus nooit een barbecue georganiseerd worden maar soms wel het springkussen gefinancierd worden. In totaal hebben ongeveer 890 personen hiervan kunnen genieten. Dit is een lichte daling tov van 2017. Natuurlijk ondersteunen we ook materiële aanvragen, dit is immers blijvend en het is prettig te kunnen aanwijzen dat bepaalde zaken gerealiseerd zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat het hele dorp er gebruik van kan/mag maken en dat de stalling duidelijk is. Het is niet de bedoeling dat het hele budget “opgefeest/georganiseerd” wordt.

Verantwoording

Vrijwel alle initiatieven zijn per mail ingediend bij buurtbudget@bvhooglanderveen.nl . Alle leden van de werkgroep krijgen deze aanvraag in hun mailbox. De verzender krijgt een automatische mail dat het initiatief is ontvangen en binnen drie weken antwoord wordt gegeven. De eerste maanden (maart, april, mei) is maandelijks vergaderd welke initiatieven gehonoreerd werden en met hoeveel. De penningmeester maakte daarna meestal meteen het bedrag over. Een voorstelling van de toneelvereniging gaat sowieso door. Daar is achteraf geen verantwoording voor nodig. Van andere initiatieven wordt vooraf een begroting gevraagd en/of achteraf een aankoopbon. Ook deze worden meestal per mail (gescand) opgestuurd. In de mailbox is zo een archief gemaakt.

Over initiatieven die later in het jaar zijn ingediend wordt via de mail besloten. Soms wordt ook nog persoonlijk contact gezocht door de leden onderling.

Buurtbudgetaanvragen

Onderstaande soorten initiatieven zijn gehonoreerd in het afgelopen jaar.

Materiaal € 2,850.00
Dorpsactiviteiten € 6,800.00
Buurt BBQ € 2,227.50
€ 11,877.50

In totaal krijgt Hooglanderveen € 11.800 buurtbudget, alsmede € 1.000  organisatiekosten voor de werkgroep buurtbudget. Tevens is exclusief voor dit jaar het budget van het WBT  overgeheveld naar het buurtbudget. De reden was te verwachten extra uitgaven. Deze zijn echter niet uitgegeven en opgenomen bij “Reservering 2019”

Organisatiekosten werkgroep buurtbudget

Er is € 1.000,- beschikbaar gesteld voor organisatiekosten.

Deze kosten mogen ook gebruikt worden voor het buurtbudget en zijn in 2018 geheel toegevoegd aan het buurtbudget. De vergaderingkosten (paar kopjes koffie) zijn voor rekening genomen van de Belangenvereniging.

Reservering 2019

Banksaldo 31-12-2017 € 165,12
Totaal inkomsten 2018 € 13.800,00
Totaal te besteden 2018 € 13.965,12
Uitgegeven initiatieven € 11.877,50
Resultaat 2018 € 2.087,62

Er is een behoorlijk bedrag van ruim € 2.000 overgebleven. Dit is bewust gedaan omdat we in 2019 twee grote (extra) uitgaven verwachten

 1. Nieuw Springkussen
  In 2009 is van geld van het buurtbudget een springkussen gekocht en deze wordt elk jaar een keer of 30 gratis uitgeleend aan activiteiten in het dorp. Vooral voor een buurtBBQ is dit een waardevolle aanvulling op de dag.
  Dit kussen is inmiddels aan vervanging toe en we moeten eens goed kijken naar de hedendaagse veiligheidseisen.
 2. Lantaarnpaalhouders
  In 2019 wordt de Heideweg en van Tuyllstraat opgeknapt en komen er o.a. nieuwe lantaarnpalen. Meerdere verenigingen willen hier graag Lantaarnpaalhouders op hebben zodat er vlaggen, sinterklaaspakjes, carnavals uitingen , koningsdag, ect. aangehangen kunnen worden. De opgevraagde offerte is ruim € 2.000
  Dit wordt gedragen door meerdere verenigingen maar omdat het voor het hele dorp is vinden we het buurtbudget hiervoor uitermate geschikt

Bijlagen

In Verantwoording 2018 buurtbudget vindt u meer details zoals een lijst met gehonoreerde initiatieven, afgewezen initiatieven en enkele foto’s van gerealiseerde aanvragen.