De gemeente Amersfoort ontwikkelt in Vathorst het gebied Vathorst Podium tot een gemengde woon- en werklocatie met 440 woningen. In oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Met de komst van nieuwe bebouwing groeit ook de hoeveelheid verkeer die via rotonde 9 van en naar Podium rijdt. Om dat verkeer nu en in de toekomst op een goede manier af te kunnen wikkelen is het nodig rotonde 9 om te bouwen tot een voorrangsplein.

Een goede verkeersafwikkeling van Vathorst Podium is belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied. Dat is ook vastgelegd als randvoorwaarde in het bestemmingsplan van Podium.

Ontwerp

Klik op onderstaande link om het ontwerp van het voorrangsplein te bekijken:

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp dan kunt u die tot en met 4 maart 2022 stellen aan Roy Fox, projectmanager van de gemeente Amersfoort. Per e-mail via vathorstpodium@amersfoort.nl of telefonisch op nummer 140 33.

Kunstwerk De Slak en de treurwilgen blijven

Op Rotonde 9 staan drie zeer kenmerkende elementen: twee grote treurwilgen en kunstwerk De Slak. Het ontwerp is van het voorrangsplein is zo gemaakt dat de treurwilgen behouden blijven. Ook kunstwerk De Slak, gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Theo van de Vathorst, is ingepast in het ontwerp. Het kunstwerk zal enkele meters worden verplaatst.

Kap en herplant bomen

Om de aanpassing tot voorrangsplein mogelijk te maken worden 10 bomen gekapt. Er is ruimte voor 8 nieuwe bomen rondom het voorrangsplein.

Planning

Voor de aanleg van het voorrangsplein vraagt de gemeente Amersfoort een omgevingsvergunning aan. Deze aanvraag zal in de loop van februari 2022 worden ingediend. Het is de bedoeling om kort na de zomervakantie van 2022 te starten met de aanleg van het voorrangsplein.

Bron: Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort maakt plannen voor de aanleg van de Danzigtunnel. Deze tunnel onder de rijksweg A1 verbindt bedrijvenpark Vathorst straks met kantorengebied De Hoef. Om de tunnel goed aan te laten sluiten op de omgeving zijn aanpassingen nodig op bedrijvenpark Vathorst. Daar komt bovendien een nieuwe locatie van onderwijsinstelling Axia College.

Lees meer op » www.amersfoort.nl/vathorstzuid en in de brief aan de bewoners (PDF 1,2 MB) van Hooglanderveen.

Bauhaus wil op het bedrijvenpark Vathorst op de kavel naast IKEA een bouwmarkt en een tuincentrum bouwen.

Oproep: Inwoners van Hooglanderveen laat ons weten wat u hiervan vindt!

Download en lees de stukken over dit bestemmingsplan (bij punt 11) »

U kunt reageren via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina.

De Belangenvereniging was eerder initiatiefnemer tot het vormen van een Social Platform Hooglanderveen. Dit platform bestond uit vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen. Zij kwamen enkele malen per jaar bijeen om verenigingszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit platform is inmiddels overgegaan in een overlegorgaan van “Voorzitters van verenigingen H’VEEN”. De communicatie vindt veelal plaats via de social media. Zij maakten een video waarin zij de gevolgen van de Coronacrisis verwoorden.

Hiermee willen zij de dorpsbewoners een HART onder de riem steken.

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling.

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

In het voorjaar 2019 is tijdens een informatiebijeenkomst de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd. Omwonenden konden toen hun suggesties en vragen en opmerkingen op de verkenning geven. Woensdag 10 oktober 2019 hebben omwonenden een terugkoppeling hierop ontvangen. Toen is onder andere een verkeers- en parkeeronderzoek gepresenteerd en een aangepast stedenbouwkundig plan.

De opbrengst van de informatieavonden is meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De stedenbouwkundige verkenning is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin de aanpassingen zijn verwerkt. Het stedenbouwkundig plan vormt de inhoudelijke basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Deze informatie en het stedenbouwkundig plan en de overige besluitvormingsstukken zijn in te zien via de website https://www.amersfoort.nl/project/vathorst-podium.htm

De gemeente Amersfoort en OBV heeft de belangenvereniging uitgenodigd om mee te denken over dit plan en zullen binnenkort een afspraak inplannen.

Misschien heeft u de borden al gezien, of misschien was u van de zomer aanwezig toen de gemeente kwam kijken naar de speeltuinen in ons dorp, blijkbaar zijn ‘onze’ speeltuinen aan groot onderhoud toe. Inmiddels is de gemeente klaar met plannen en is men overgegaan tot de uitvoering. De plannen van de gemeente met betrekking tot de speeltuinen in ons dorp zijn te vinden in het 2.0 Uitvoeringsplan Hooglanderveen

De Belangenvereniging blijft de ontwikkelingen in deze voor u volgen.

[update 1 december 2019]
Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder.
Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1

Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een mooi moment om weer even contacten aan te halen en gezellig samen wat te drinken. Er waren circa 50 deelnemers. We begonnen met het dorpslied gespeeld door Animato. Animato bedankt, het was erg mooi! Het bleek wel dat niet alle aanwezigen het dorpslied kent, mooi om dit nieuw leven in te blazen. Misschien een leuk idee om de tekst van het dorpslied toe te voegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Hooglanderveen.

We hadden thema tafels over welzijn en sport, cultuur en sociale activiteiten, huisvesting en wonen en over de inrichting van het dorp (infrastructuur, veiligheid, ruimtelijke ordening). De meeste opmerkingen en aandachtspunten gingen uit naar infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid wel het meest genoemd werd. Zoals parkeren, snelheid auto’s, rotondes, verlichting etc werd genoemd. Verder werd er nog genoemd; behoud groen, speeltuinen, voetbalveldjes creeeren en honden uitlaat gebieden. T.a.v. huisvesting en wonen werden vooral woningen voor jongeren en ouderen genoemd en kunnen blijven wonen. Bij het thema sociale activiteiten werd vooral genoemd dat men meer activiteiten voor iedereen jong en oud samen wilt en het stimuleren van ontmoeting. T.a.v. welzijn en sport werd aangegeven meer geld voor de Soos en buitensportactiviteiten aanbieden.

We gaan deze punten verder bespreken en ook met de gemeente om te kijken of en welke punten op korte termijn of langere termijn opgepakt kunnen worden.

Podium (zie foto)
Bij de Boerderijenboulevard komen 400 woningen, het wordt een mix van verschillende woontypes; koop en huur, gezinswoningen en klein.
Er komen ook kleine appartementen geschikt voor ouderen. De gemeente is voornemens om het Podium te laten vallen onder Hooglanderveen, met postcode 3829.

Inmiddels is de werkgroep Hartveilig Hooglanderveen druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling: Hooglanderveen compleet te voorzien van AED’s . Dit houdt niet alleen in dat er binnen 6 minuten afstand een AED beschikbaar is maar ook dat er voldoende dorpsgenoten opgeleid zijn en zich hebben aangemeld bij de app HartslagNu.nl . Er is een inventarisering gemaakt en het blijkt dat er 3 bestaande AED naar buiten geplaatst kunnen worden en er moeten drie 3 AED’s worden aangeschaft. Er lopen al lijntjes naar verschillende subsidie potjes en we zijn ook bezig na te denken over een geldwerf actie voor het hele dorp. Het is namelijk niet alleen de aanschaf maar ook het onderhoud en de verzekering die betaald moeten worden. Daarnaast moeten dorpsbewoners worden opgeleid en er zullen herhaalcursussen gegeven moeten worden. Ook hier wordt aan gewerkt en we hebben begrepen dat een vereniging uit het dorp binnenkort een reanimatiecursus gaat verzorgen. Houdt Hooglanderveen.hub dus goed in de gaten!
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, enz kunt u altijd reageren op hartveilig@hooglanderveen.net . Via de HIK en sociaal media zullen we u op de hoogte houden.

Werkgroep Hartveilig Hooglanderveen